Teollisuustaito Oy | Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelut

 

Murskaus- ja jauhatustekniikka

Louhitun malmion materiaalinkäsittely tulee mitoittaa käsiteltävän raaka-aineen ominaisuuksien perusteella, jotta prosessista tulee laadullisesti ja energian ominaiskulutuksellisesti mahdollisimman kannattava.
Lue lisää >>

Ympäristötekniikka

Prosessiteollisuuden ympäristövaikutusten vähentäminen on kiinteä osa koko kaivoksen tai metallinjalostuksen elinkaarta – huomioimalla ympäristönäkökohdat suunnitteluprojektin alusta aina prosessin ajotapaan saakka saadaan vaikutuksia pienennettyä taloudellisesti edullisemmin.
Lue lisää >>

Hydrometallurginen jalostustekniikka

Hydrometallurginen malmin tai rikasteen jalostusprosessi soveltuu köyhempien malmiesiintymien jalostamiseen kuin perinteinen pyrometallurginen tekniikka. Liuotus, saostus ja neste-neste-uutto kuluttavat vähemmän energiaa ja niiden kaasupäästöt ovat tekniikan luonteesta johtuen pienemmät kuin pasutuksen.
Lue lisää >>

 

Viranomaisten asiantuntijapalvelut

Teollisuuden lupia myöntävien ja valvovien viranomaisten tehtäviin kuuluu varmistaa, että yritysten toimittamat tekniset dokumentit ovat oikean laajuisia ja sisällöltään riittäviä.
Lue lisää >>

Kaivosten vesienkäsittely

Jokaisen kaivoksen ja metallinjalostuslaitoksen prosessiin kuuluu vesienkäsittelytekniikkaa. Käytännön olosuhteissa toimiva, lähiympäristön kestokyvyn täyttävä ja kustannuksiltaan edullinen tekniikka valitaan prosessin lähtökohdista, kapasiteettiin ja vesien koostumukseen perustuen.
Lue lisää >>

Paperi- ja massanvalmistus

Teollisuustaito Oy omaa usean vuosikymmenen kokemuksen paperin ja massanvalmistuksen prosesseista ja niiden kehittämisestä.
Lue lisää >>

Kemikaalirekisteröinti - REACH

EU-lainsäädäntö edellyttää kemikaalien rekisteröintiä REACH-asetuksen mukaisesti. Pienten tuottajien osalta määräaika rekisteröinnille on vuosi 2018. Rekisteröintiprosessin toteuttaminen edellyttää perehtymistä REACH-asetukseen ja hakuprosessiin.
Lue lisää >>