Teollisuustaito Oy | Uusia palveluita vesistövaikutusten tarkasteluun

Teollisuustaito Oy:n vesistövaikutuksiin liittyvät palvelut

Teollisuustaito Oy:n vesiin liittyvät palvelut laajenevat teollisuuden vesienhallinnan alueelta kattamaan myös mm. seuraavia vesistövaikutuksiin liittyviä palveluja:

  • Velvoitetarkkailuihin liittyvien käyttö-, päästö-, ja vaikutustarkkailuraporttien laatiminen
  • Vesistövaikutusten arviointi
  • Vesistöjen tilaan liittyvät kirjallisuuskatsaukset ja viranomaisselvitykset
  • Vesistöjen kunnostussuunnitelmat
  • Päästöjen käyttäytymiseen ja vesistövaikutuksiin liittyvät T&K selvitykset

Lainsäädäntö - muun muassa vesilaki (587/2011) ja ympäristönsuojelulaki (527/2014) velvoittavat vesistöjä muuttavaa tai kuormittavaa toiminnanharjoittajaa tarkkailemaan toimintansa aiheuttamia vesistövaikutuksia.

Vesistöjen luokittelusta ja tarkkailuun liittyvistä mittauksista saat lisää tietoa oheisen artikkelin kautta: Vesien ekologinen tila.

Teollisuustaito Oy:n ympäristöasiantuntija Petri Nieminen kuvaa velvoitetarkkailua seuraavassa tarkemmin:

Vesi- ja ympäristölupiin sisältyy velvoitetarkkailua, joka voi käsittää niin käyttö-, päästö- kuin vaikutustarkkailua. Käyttötarkkailu liittyy tyypillisesti erilaisten teollisten prosessien tarkkailuun, jolla varmistetaan. että kyseessä oleva laitos toimii kuten pitää. Jätevesien purkua varten ympäristöluvissa annetaan eri aineille päästöraja-arvoja ja tämän vuoksi päästöjen laatua ja määrää tarkkaillaan päästötarkkailulla. Vaikutustarkkailulla pyritään selvittämään edellä mainittujen päästöjen aiheuttaman ympäristömuutoksen voimakkuutta.

Vesistöissä vaikutustarkkailulla selvitetään vastaanottavan vesistön veden laatua fysikaalis-kemiallisten muuttujien (esim. lämpötila, happipitoisuus, sameus, kiintoaine, sähkönjohtavuus, pH, eri aineiden liukoiset ja kokonaispitoisuudet) sekä eliöstön tilaa biologisten muuttujien (vesikasvit, kasviplankton, pohjan piilevät, pohjaeläimet, kalasto) avulla.

Nämä molemmat muuttujat ovat usein voimakkaasti keskenään riippuvaisia ja täydentävät toisiaan näytteenotto-ohjelmassa: karkeasti ottaen vedenlaatuanalyyseilla mitataan päästöjen välitöntä vaikutusta ja näytteenottoajankohdan hetkellistä pitoisuutta, kun taas biologisia muuttujia tutkimalla saadaan selville niiden pidempiaikaista kokonaisvaikutusta vesiluontoon ja sen toimintaan.

Muutokset eliöyhteisöjen lajimäärissä ja -koostumuksissa ilmentävät omalla tavallaan ympäristön muuttumista. Jokaisella eliölajilla on omat ympäristövaatimuksensa ja osa lajeista sietää ympäristön muutosta vain vähän. Tiettyjä eliölajeja voidaan käyttää ns. bioindikaattoreina ympäristön tilan suhteen ja vesistöille voidaan laskea erilaisia laatuindeksejä lajikoostumuksen perusteella. Myös paleolimnologiset tutkimusmenetelmät voivat olla hyödyksi ympäristömuutoksen tutkimisessa. Vesistön sedimentistä löytyvien paleobioindikaattorien (esim. piilevät, vesikirput) ja eri aineiden pitoisuuksien avulla pystytään arvioimaan vesistön ympäristöhistoriaa laajemminkin.

Mikäli aiheesta on kysyttävää, selvitämme asiaa lisää! Lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Petri Nieminen (petri.nieminen(a)teollisuustaito.fi).

26.1.2018