Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Kaivosten vesienkäsittely

Jokaisen kaivoksen ja metallinjalostuslaitoksen prosessiin kuuluu vesienkäsittelytekniikkaa. Käytännön olosuhteissa toimiva, lähiympäristön kestokyvyn täyttävä ja kustannuksiltaan edullinen tekniikka valitaan prosessin lähtökohdista, kapasiteettiin ja vesien koostumukseen perustuen.

Kaivokseen kertyvät sade- ja kalliopohjavedet happamoituvat ja useimmin likaantuvat malmion metalleilla. Veden poistaminen on kaivostoiminnan kannalta välttämätöntä ja poistettavien vesien käsittely- tai käyttökohde valitaan viimeistään kaivoksen ympäristövaikutuksia arvioitaessa.

Hydrometallurginen jalostuslaitos tarvitsee sivuvirran, jota kautta prosessista on mahdollista poistaa ja puhdistaa vettä.

Puhdistustekniikan  ja  -kapasiteetin valinta tulee tehdä huomioiden koko kaivos, siihen mahdollisesti liittyvä metallin jalostuslaitos ja muut toiminnot, jotka kuluttavat tai tuottavat vesiliuosta. Yleisimmin käytettyjä puhdistustekniikoita ovat

  • Neutralointisaostus
  • Sulfidisaostus
  • Hapetus
  • Laskeutus
  • Sakeutus
  • Suodatus

Valmistettaessa prosessivettä käytetään näiden lisäksi muita tekniikoita, kuten kalvosuodatusta tai ioninvaihtohartsia.

Laitokselle sopivan ja kustannuksiltaan kohtuullisen tekniikan valitsemisen tulee perustua laskelmiin ja käytännön kokemukseen laitteistojen käytettävyydestä. Teollisuustaito Oy tarjoaa vesienkäsittelyn alueella

  • Vesitaseen laskentaa stationääritilassa
  • Puhdistusvaatimuksiin perustuva teknologiakartoitus
  • Teknologioiden investointi- ja käyttökustannusvertailu

Prosessitekniset dokumentit mm. ympäristöviranomaisia varten