Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Teollisuuden vesienhallinta

Teollisuuden vesienhallinta on paljon muutakin kuin pelkkä vedenpuhdistamo. Vesienhallinnan tehokas suunnittelu ja operointi edellyttää vesijakeiden laadun ja määrän tuntemusta ja vesitaseen hallintaa.

Suomen olosuhteissa käytännössä jokaisen hydrometallurgisen prosessin, kaivoksen ja metallinjalostuslaitoksen toimintaan liittyy vesienhallinta. Esimerkiksi kaivosalueilla vettä esiintyy luontaisesti pohjavetenä, pintavetenä sekä sääolosuhteista johtuen sadevetenä tai lumisateen. Lisäksi monessa kaivoksessa ja useimmilla rikastamoilla käytetään prosessivettä.

Kaivosten vesitase ei käytännössä koskaan ole täysin eristetty ympäristöstä: esimerkiksi veden joutumista kosketuksiin kaivoksen malmin kanssa on vaikea välttää. Lisäksi useimmat sivukivien ja rikastushiekan varastointiratkaisut ovat tilantarpeen vuoksi sellaisia, että kiinteitä sivutuotteita kokonaan erillään ympäristön vesistä.

Kaivosalueen ja rikastusprosessin veden laatu vaihtelee huomattavasti kaivoskohtaisten ominaispiirteiden mukaan. Muun muassa malmin mineraalit ja prosessikemikaalit vaikuttavat vesien laatuun.

Keskeisin vesienhallinnan työkalu on vesitase, joka kattaa niin rikastusprosessin kuin aluevesitaseen. Vesitase – joka sisältää ainoastaan veden määrätiedot – kannattaa laajentaa sisältämään myös laatutietoja, jolloin siitä muodostuu ainetase. Vesitasemallin avulla on mahdollista mm.

 • Koota vesien laatu- ja määrätiedot yhteen tiedostoon
 • Esittää vesienhallinnan kokonaisuus visuaalisesti
 • Hyödyntää vesien laatutietoja ja -laboratoriokoetietoja
 • Tulostaa laskentatuloksia laitemitoitusta tai ympäristölupia varten
 • Arvioida prosessimuutosten vaikutusta vesien laatuun ja määrään
 • Arvioida veden kierrätyksen vaikutusta vesien laatuun ja määrään

Teollisuustaito tarjoaa vesienhallinnan tueksi esimerkiksi seuraavia asiantuntijapalveluita:

 • Vesijakeiden laadun ja määrä kartoittaminen
 • Prosessiveden laatuvaatimusten selvittäminen
 • Kokonaisvesitaseen ja ainetaseen mallinnus
 • Mallinnustulosten tulkinta ja hyödyntäminen esimerkiksi ympäristöluvituksessa
 • Laboratoriokokeiden tulosten tulkitseminen