Soita

+358 40 7234008

Soita
Ota yhteyttä

Vesienkäsittely ja hydrometallurgia

Kaivoksen vedenpuhdistamo suunnitellaan aina paikalliset ominaispiirteet huomioiden. Vesienkäsittelyssä voidaan hyödyntää samoja tekniikoita kuin hydrometallurgississa metallien talteenottoprosesseissa.

Käytännön olosuhteissa toimiva, lähiympäristön kestokyvyn täyttävä ja kustannuksiltaan edullinen tekniikka valitaan prosessin lähtökohdista, kapasiteettiin ja vesien koostumukseen perustuen. Vesienhallinta ja vedenpuhdistustekniikka on hyvä huomioida jo kaivosta suunniteltaessa. Teollisuustaito tarjoaa suunnitteluvaiheessa oleville kaivoshankkeille muun muassa seuraavia vesienkäsittelyn tekniikkaan ja kustannuksiin liittyviä palveluita:

 • Ympäristön kannalta merkittävien epäpuhtauksien tunnistaminen
 • Sopivien puhdistustekniikoiden kartoitus
 • Testaus- ja pilotointitarpeen arviointi
 • Taselaskentaan perustuva käyttökustannusarvio
 • Tarjouspyynnöt ja kustannusvertailut

Tuotantovaiheessa on tärkeää varmistua siitä, että vedenpuhdistamo toimii suunnitellusti ja että kapasiteetti on riittävä. Tuotantovaiheen vesienhallinnan tukena Teollisuustaito tarjoaa kaivostoimijoille esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Vedenpuhdistamon pullonkaulojen selvittäminen (kapasiteettia rajoittava vaihe)
 • Vesienkäsittelyn tehokkuuden optimointi
 • Tuotannon parissa työskentelevien henkilöiden kouluttaminen (prosessitekniikka)
 • Vedenpuhdistamon muutostarpeiden arviointi ja tuki muutosten toteuttamisessa (laboratoriotestit, teknologiakartoitukset, laitetarjouspyynnöt)

 

Myös hydrometallurginen jalostuslaitos tarvitsee sivuvirran, jota kautta prosessista on mahdollista poistaa ja puhdistaa vettä. Yleisimmin kaivoksilla ja hydrometallurgisten prosessien poistovesien käsittelyssä käytettyjä puhdistustekniikoita ovat

 • Saostustekniikat, kuten neutralointisaostus, sulfidisaostus, hapetus
 • Kiintoaineen erottaminen, kuten laskeutus, sakeutus ja suodatus
 • Biologiset puhdistusprosessit, kuten mikrobien hyödyntäminen sulfaatin pelkistyksessä tai raudan hapetuksessa

Valmistettaessa kierrätysvedestä tai pintavesistä prosessivettä käytetään näiden lisäksi muita tekniikoita, kuten kalvosuodatusta ja ioninvaihtoa, joilla vedestä saadaan poistettua runsasliukoisia yhdisteitä.